Koszyk

Regulamin Sklepu

REGULAMIN

WYSYŁKOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO Z MEBLAMI

www.plmeble.pl

I.                   Postanowienia wstępne.

1.         Prowadzącym Wysyłkowy sklep internetowy z Meblami, działający pod adresem domeny internetowej www.plmeble.pl  [zwanym dalej: Sklep] jest  Firma Abaka Adam Jastrzębski z siedzibą w Bytomu, 41-907, ul. Stanisława Małachowskiego 9a LOK. 12, województwo śląskie, Polska, NIP: PL6262226493, REGON 240807633, e-mail: biuro@plmeble.pl, nr telefonu:+48 518 220 390, [zwanym dalej: Sprzedający lub Sklep].

2.           Domena www.plmeble.pl jest własnością Firma Abaka Adam Jastrzębski z siedzibą w Bytomu, 41-907, ul. Stanisława Małachowskiego 9a LOK. 12, województwo śląskie, Polska, NIP: PL6262226493, REGON 240807633.

3.           Dane osobowe Klientów przetwarzane są w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w dokumencie Polityka prywatności z dnia 15.01.2016 r. opublikowanej na stronie Sklepu pod adresemhttp://plmeble.pl/prywatnosc,p6.html.

4.           Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

5.           Sprzedający prowadzi wysyłkową sprzedaż internetową wyłącznie Towarów Zindywidualizowanych poprzez zorganizowany Sklep za pośrednictwem sieci Internet.

6.           Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż internetową Mebli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

7.           Składanie Zamówień w Sklepie, wymaga użycia jednych z wymienionych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera.

8.           W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących Towarów, cen, kosztów wyceny dostawy zagranicznej lub innych wątpliwości, należy kontaktować się na adres mailowy: biuro@plmeble.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 518 220 390

II.                   Definicje.

1.           Konsument – zgodnie z art. 22(1) § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r.,  poz. 121 z późn. zm.) [zwany dalej Kodeks Cywilny] oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

2.           Kupujący (Klient):

a.          każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz dokonująca zakupu  w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością, [zwana dalej również Konsumentem]. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupu w Sklepie.

b.          każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub REGON na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie, [zwani dalej Przedsiębiorcą]. Na równi z Przedsiębiorcą będzie traktowany oddział lub przedstawicielstwo Przedsiębiorców zagranicznych.

3.           Meble – sprzęty użytkowe przeznaczone do wyposażenia wnętrz mieszkalnych i publicznych. W odróżnieniu od stałych elementów wyposażenia wnętrz (schody, boazeria) Meble są ruchomościami. Oprócz cech użytkowych Meble posiadają też walory dekoracyjne, reprezentacyjne.

4.          Polityka Prywatności - zbiór reguł i zasad dotyczących ochrony prywatności i przetwarzania danych Klientów,  bezwzględnie przestrzeganych w Sklepie i zapisanych w oddzielnym dokumencie z dnia 15.01.2016r., opublikowanych na stronie Sklepu pod adresem: http://plmeble.pl/prywatnosc,p6.html.

5.           Rachunek Firmowy - konto bankowe ING Bank Śląski S.A.: PL 17 1050 1272 1000 0090 9211 6897, na którym mają być dokonywane transakcje płatnicze w ramach realizacji umowy kupna - sprzedaży w Sklepie.

6.           Towar – rzecz ruchoma, nieprefabrykowana, której dotyczy umowa przedwstępna umowa,  następnie umowa kupna - sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) zindywidualizowana dla potrzeb każdego Kupującego, dostarczana w oryginalnych opakowaniach producentów i wytwórców produktów, fabrycznie nowa, dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, która po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostanie połączona nierozłącznie z innymi rzeczami, wolna od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzona na rynek polski. Towary niepełnowartościowe np. używane, z wadą fizyczną, nie objęte datą ważności, wprowadzane do obrotu po raz drugi itp. będą oznaczone „wyprzedaż”  i nie będą mieć do nich zastosowanie zapisy o reklamacji i inne wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Stan niezmieniony Towaru lub zmiany Towaru w granicach zwykłego zarządu oznacza na potrzeby niniejszego Regulaminu stan pierwotny Towarów, nieprzetworzony a tj. w którym parametry techniczne, jakościowe i wydajnościowe Towarów nie uległy zmianie względem stanu z dnia przekazania do wysyłki, w tym pakowane w hermetycznych opakowaniach oraz posiadające zabezpieczenia gwarantujące zachowanie gwarancji producenta i określonych w specyfikacji parametrów technicznych po których usunięciu stałyby się towarami używanymi.

7.            Umowa przedwstępna – umowa o której mowa w art. 389 kodeksu cywilnego , która określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (kupna - sprzedaży) jak przedmiot umowy, cenę oraz termin realizacji.

8.           Zadatek –kwota wpłaty przy zawarciu umowy, która ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany Zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.  W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.

9.           Zamówienie - zgłoszenie przez Klienta zamiaru realizacji Umowy kupna - sprzedaży w Sklepie poprzez wykorzystanie strony internetowej Sklepu bądź poczty mailowej bądź telefonu z podaniem wybranego Towaru.

10.          Zindywidualizowane potrzeby Klienta – określone w Zamówieniu warunki dla kupowanych towarów wskazane jako specyfikacja pożądanych parametrów lub wymagań technicznych kupowanych Towarów, doprecyzowana szczególnymi danymi technologicznymi lub technicznymi bądź z uwagi na indywidualne preferencje Klienta.

11.          B2B (business to business) –transakcja zawierana przez dwóch Przedsiębiorców.

12.          B2C (business to consumer) –transakcja zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą, a Konsumentem.

13.          ADR (alternative dispute resolution) –alternatywne metody rozpatrywania sporów dokonywane w ramach mediacji bądź w drodze postępowania przed sądem polubownym.

14.          ODR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie internetowego systemu rozpatrywania sporów konsumenckich w całej UE.

III.                 Zamawianie towarów i realizacja zamówień.

1.            Zamówienia przyjmowane są następująco:

       a.                     poprzez stronę internetową www.plmeble.pl codziennie, całodobowo,

       b.                     drogą mailową pod adresem biuro@plmeble.pl, Pon. - Pt. w godz. 9 -17,

       c.                     telefonicznie pod numerem telefonu +48 518 220 390, Pon. - Pt. w godz. 9 -17;

       d.                     drogą smsową pod numerem telefonu +48 518 220 390, Pon. - Pt. w godz. 9 -17.

2.           Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone, zawierają opisy techniczne oraz opatrzone są zdjęciami. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach Towaru oraz jego cenie i koszcie dostawy.

3.           Towary z oznaczeniem „Na zamówienie” są  dostarczane  wyłącznie w zakresie określonych przez Klienta zindywidualizowanych jego potrzeb, szczegółowo określonych w Zamówieniu oraz wskazanych w prowadzonej korespondencji i rozmowach.

4.           Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko Towary przedstawione w chwili składania Zamówienia na stronach internetowych www.plmeble.pl, które Sklep ostatecznie przed przyjęciem Zamówienia do realizacji weryfikuje pod względem dostępności.

5.           Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu, przy czym wycofanie danego Towaru nie będzie mieć wpływu na realizację złożonego przez Klienta Zamówienia.

6.                Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu.

7.           Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

8.                W celu złożenia Zamówienia, Klient realizuje następujące kroki:

       a.                     wchodzi na stronę internetową www.plmeble.pl,

       b.                     wybiera Towar, którego zakupu chce dokonać,

       c.                     po zaznaczeniu wybranego towaru zostaje on dodany do koszyka zakupów,

       d.                     w koszyku zakupów – Klient uzupełnia dane niezbędne do realizacji Zamówienia szczegółowo wskazując na określone właściwości zamawianego Towaru (tzw. opcje wyboru).

9.          Klient, przy składaniu każdego Zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia.

10.        Do realizacji Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta potrzebnych danych.

 11.        Przyjęcie Zamówienia do realizacji (Umowa przedwstępna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Konsumenta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz po dokonaniu płatności za Towar (możliwa płatność w dwóch ratach, z których pierwsza w wysokości 50% jest Zadatkiem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego).

12.        Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

 13.        Wszystkie Zamówienia przyjmowane są codziennie. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 14.        Wszystkie Towary wysyłane są do Klienta w czasie uzgodnionym przez Strony w indywidualnej umowie, co wynika z procesu realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy termin realizacji Zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
15.        Towary, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu kompletnej płatności przez Sprzedającego.
16.        Do każdego Zamówienia załączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura.

IV.                 Ceny.

 1.         Ceny na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy (cena usługi transportowej plus koszty pakowania), którego wysokość uzależniona jest od miejsca dostawy, gabarytu i wagi towaru oraz wybranej formy dostawy.

2.          Cena podana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Towarów nie zmienia się.

3.          Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, znajdujących się na stronach internetowych Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Klienta obowiązuje cena, która widoczna była przy Towarze w chwili składania Zamówienia. 

V.                  Płatności.

1.          Klient dokonuje płatności przelewem.

2.          Sklep umożliwia Klientom następujące sposoby dokonywania płatności:

       a.                     Przelew zwykły - wpłata na Rachunek firmowy

       b.                     Przelew internetowy z wykorzystaniem serwisu www.tpay.com (dawniej www.transferuj.pl) skonfigurowanego automatycznie ze Sklepem

       c.                     Przelew online poprzez system płatniczy Paypal.

       d.                     Raty poprzez system sprzedaży ratalnej Santander Consumer Bank SA. 

3.          Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu na Rachunek firmowy Sklepu.

4.          W przypadku nieotrzymania płatności, co najmniej Zadatku, przez Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone. Oznacza to, że umowa nie zostanie zawarta, i co się z tym wiąże Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

5.          Z momentem wpływu płatności na Rachunek firmowy Sprzedającego, następuje rozpoczęcie realizacji Zamówienia za zgodą Konsumenta przed upływem terminu o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach Konsumenta, wobec czego zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

VI.               Dostawa i czas oczekiwania.

1.           Dostawy Towaru realizowane są transportem własnym producenta lub za wyraźną zgodą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dedykowanego przewoźnika, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej. Koszty transportu będzie pokrywać Klient i będą one ustalane indywidualnie dla każdego Zamówienia.

2.           Zamówiony Towar zostanie wysłany na adres podany przez Klienta, jako adres dostawy.

3.           Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji Zamówienia (przygotowanie Towarów do wysyłki) oraz czas transportu przesyłki do Klienta.

4.           W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

5.           Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

6.           W okresie od złożenia Zamówienia do dnia dostawy strony realizują Umowę przedwstępną kupna sprzedaży a w razie wątpliwości, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego a tj. art. 389 i nast. Kodeksu cywilnego.

7.           Właściwa umowa kupna sprzedaży zostaje zawarta z momentem  potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta. Klient z momentem odbioru Towaru  oświadcza, że Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną jego zgodą a informację o sposobie wykonywania umowy, umowie oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia, Klient otrzymał wraz z przyjęciem Zamówienia do realizacji. Obioru może dokonać Klient lub osoba upoważniona, przez którą rozumie się każdą czynną osobę pełnoletnią w miejscu dostawy Towaru. 

8.           Koszty dostawy (transportu) na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Koszt dostawy to cena usługi transportowej plus koszty pakowania, którego wysokość uzależniona jest od miejsca dostawy, gabarytu i wagi Towaru oraz wybranej formy dostawy. Dostawa nie obejmuje wnoszenia Towaru ani montażu Mebli. Za dodatkową opłatą, możliwe jest uzgodnienie pomocy przy wnoszeniu Towaru do domu Klienta. Cena takiej usługi ustalana jest indywidualnie z Klientem przed przyjęciem Zamówienia do realizacji lub przed dostawą na wyraźne życzenie Klienta.

9.           W przypadku dostawy zagranicznej, Klient powinien podać kraj, miejscowość i kod pocztowy miejscowości docelowej dostawy, celem ustalenia wyceny kosztu dostawy. Dostawa nie obejmuje wnoszenia Towaru ani montażu Mebli. Za dodatkową opłatą, możliwe jest uzgodnienie pomocy przy wnoszeniu Towaru do domu Klienta. Cena takiej usługi ustalana jest indywidualnie z Klientem przed przyjęciem Zamówienia do realizacji lub przed dostawą na wyraźne życzenie Klienta.

VII.            Dostępność zamówionych towarów.

1.          Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie są Towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.

2.          W przypadku braku danego Towaru w ramach złożonego Zamówienia w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany adres e-mail o problemach z realizacją Zamówienia.

Klient będzie miał możliwość:

       a.częściowej realizacji Zamówienia, jeżeli jedno Zamówienie zawiera więcej produktów,

       b.pełnej jego realizacji, przy założeniu, iż czas oczekiwania na realizację Zamówienia ulegnie wydłużeniu,

       c.anulowania całego Zamówienia.

Każda z podjętej przez Klienta decyzji nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami dla       Klienta. Oznacza to, że w przypadku rezygnacji przez Klienta z Zamówienia, jest ono wycofywane.

VIII.            Zwrot rzeczy i odstąpienie od umowy.

1.          Z uwagi na okoliczność, że wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu są towarami wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art.  38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów , Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

IX.               Reklamacje i gwarancje.

1.          Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany, jeśli posiada wady wskazujące na niezgodność Towaru z umową:

      a.                 nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia przez co rozumie się nie spełnianie przez towar właściwości które zostały potwierdzone przez Sklep do składanego Zamówienia w formie mailowej lub pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,

      b.                 nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, przez co rozumie się nie spełnianie przez Towar właściwości które zostały potwierdzone przez Sklep do składanego Zamówienia w formie mailowej lub pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,

      c.                 nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia z zastrzeżeniem, iż wskazanie celu do takiego ma przeznaczyć rzecz Konsument winna  zostać określona przed złożeniem Zamówienia, aby dostosować Towar do potrzeb Konsumenta a Sklep przyjął do realizacji Zamówienie potwierdzając drogą mailową lub pisemnie, zastrzeżone pod rygorem nieważności, iż Towar nadaje się do wskazanego celu,

      d.                 została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2.          Z zastrzeżeniem postanowień powyższych, które nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, Konsument ma prawo żądać:

      a.               wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad,

      b.               wymiany części lub,

      c.                usunięcia wady.

Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

3.          Reklamację należy złożyć drogą pocztową na adres Sprzedającego. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany również formularz reklamacyjny, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

4.          Konsument reklamując towar wskazuje przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do określenia Zamówienia (numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia).

5.          Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni poprzez poinformowanie Konsumenta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.

6.          Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się w terminie 14 dni do żądania Konsumenta co do usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy, oznacza to, że uznał reklamację Konsumenta za uzasadnioną.

7.          W przypadku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, Towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.          W przypadku uzasadnionej reklamacji, Konsument otrzyma także zwrot kosztów poniesionych z tytułu wysłania wadliwego Towaru, z zastrzeżeniem przepisów o Zadatku.

9.          Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10.        Na wybrane Towary producent udziela gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi. W przypadku Towarów objętych gwarancją, Konsument ma prawo wyboru, czy będzie reklamował Towar na podstawie przepisów dotyczących gwarancji, czy rękojmi.

11.        W przypadku ujawnienia się wad zakupionego Towaru w terminie obowiązywania gwarancji, Konsument jest uprawniony w zależności od rodzaju towaru do żądania usunięcia wady fizycznej Towaru, wymiany części lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. W takim przypadku, producent w zależności od rodzaju Towaru, będzie zobowiązany do naprawy wadliwego Towaru, wymiany uszkodzonych części lub wymiany Towaru na nowy, ewentualnie w przypadku braku możliwości naprawy Towaru oraz niedostępności nowego Towaru wolnego od wad, do zwrotu zapłaconej ceny.

12.        Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, zaś jej termin zależy od rodzaju Towaru.

13.        Konsument ma prawo żądać od podmiotu udzielającego gwarancji wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.

14.        Zapisy niniejszego punktu IX nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, względem których na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się rękojmię.

X.                  E-Mediacje i rozwiązywanie sporów.

1.         Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie niniejscego Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

2.         Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (siedziba Sprzedawcy lub Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Bytomiu) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3.        Przedsiębiorca, w razie konfliktu, również może zaproponować mediacje bądź skierowanie sporu do sądu polubownego. Dotyczy to zarówno relacji B2C jak też B2B.

4.         Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

            a.            Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy kupna - sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.1214).

            b.           Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

            c.            Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XI.                  Postanowienia końcowe.

1.          Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu i dystrybucji jego Towarów.

2.          Sprzedający przed planowanym wstrzymaniem działalności Sklepu oraz wstrzymaniem dystrybucji Towarów poinformuje Konsumentów o planowanej przerwie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta podany podczas zamawiania Towaru – dotyczy to Konsumentów, których zamówienia są w trakcie realizacji.

3.          Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich Zamówień przyjętych do realizacji przed poinformowaniem Konsumentów o planowanej przerwie – tj. do czasu rozpoczęcia planowanej przerwy w działalności Sklepu i dystrybucji Towarów.

4.          Wszelkie akcje promocyjne oraz oferty specjalne prowadzone w Sklepie mają charakter jednorazowy i nie łączą się razem.

5.          Wszelkie elementy graficzne, oznaczenia, znaki towarowe i logo  ABAKA  oraz PLMEBLE oraz te, z których ma prawo korzystać Firma Abaka Adam Jastrzębski, a które umieszczone są na stronach Sklepu, są prawnie zastrzeżone i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z którą przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia, sposobu wyrażenia (utwór), w szczególności są to utwory wyrażone słowem, jak i utwory plastyczne (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 pr. aut.).

6.          Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu z 7 (siedmio) – dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.

7.          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.