Koszyk

Prawa Konsumenta

                  PRAWA KONSUMENTA 

W WYSYŁKOWYM SKLEPIE INTERNETOWYM Z MEBLAMI

www.plmeble.pl

 

                  Zwrot rzeczy i odstąpienie od umowy

1.          Z uwagi na okoliczność, że wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu są towarami wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art.  38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów , Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

                  Reklamacje i gwarancje

1.          Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany, jeśli posiada wady wskazujące na niezgodność Towaru z umową:

      a.                nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia przez co rozumie się nie spełnianie przez towar właściwości które zostały potwierdzone przez Sklep do składanego Zamówienia w formie mailowej lub pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,

      b.                 nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, przez co rozumie się nie spełnianie przez Towar właściwości które zostały potwierdzone przez Sklep do składanego Zamówienia w formie mailowej lub pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,

      c.                 nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia z zastrzeżeniem, iż wskazanie celu do takiego ma przeznaczyć rzecz Konsument winna  zostać określona przed złożeniem Zamówienia, aby dostosować Towar do potrzeb Konsumenta a Sklep przyjął do realizacji Zamówienie potwierdzając drogą mailową lub pisemnie, zastrzeżone pod rygorem nieważności, iż Towar nadaje się do wskazanego celu,

      d.                 została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2.          Z zastrzeżeniem postanowień powyższych, które nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, Konsument ma prawo żądać:

      a.               wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad,

      b.               wymiany części lub,

      c.                usunięcia wady.

Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

3.                     Reklamację należy złożyć drogą pocztową na adres Sprzedającego. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany również formularz reklamacyjny, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
4.                     Konsument reklamując towar wskazuje przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do określenia Zamówienia (numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia).
5.                     Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni poprzez poinformowanie Konsumenta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.
6.                     Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się w terminie 14 dni do żądania Konsumenta co do usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy, oznacza to, żeuznał reklamację Konsumenta za uzasadnioną.
7.                     W przypadku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, Towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8.                     W przypadku uzasadnionej reklamacji, Konsument otrzyma także zwrot kosztów poniesionych z tytułu wysłania wadliwego Towaru, z zastrzeżeniem przepisów o Zadatku.
9.                     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
10.                   Na wybrane Towary producent udziela gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi. W przypadku Towarów objętych gwarancją, Konsument ma prawo wyboru, czy będzie reklamował Towar na podstawie przepisów dotyczących gwarancji, czy rękojmi.

11.                   W przypadku ujawnienia się wad zakupionego Towaru w terminie obowiązywania gwarancji, Konsument jest uprawniony w zależności od rodzaju towaru do żądania usunięcia wady fizycznej Towaru, wymiany części lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. W takim przypadku, producent w zależności od rodzaju Towaru, będzie zobowiązany do naprawy wadliwego Towaru, wymiany uszkodzonych części lub wymiany Towaru na nowy, ewentualnie w przypadku braku możliwości naprawy Towaru oraz niedostępności nowego Towaru wolnego od wad, do zwrotu zapłaconej ceny.
12.                   Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, zaś jej termin zależy od rodzaju Towaru.
13.                   Konsument ma prawo żądać od podmiotu udzielającego gwarancji wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.
14.                   Zapisy powyższego nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, względem których na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się rękojmię.

                  Rozwiązywanie sporów

1.           Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

       a.                 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy kupna - sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.1214).

       b.                 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

       c.                  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.                 

                  E-Mediacje

1.            Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu, Konsument może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Prosimy skorzystać z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Definicje:

Konsument Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 23[1] KC)

Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

B2B (business to business) transakcja zawierana przez dwóch Przedsiębiorców.

B2C (business to consumer) transakcja zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą, a Konsumentem.

ADR (alternative dispute resolution) alternatywne metody rozpatrywania sporów dokonywane w ramach mediacji bądź w drodze postępowania przed sądem polubownym.

ODR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie internetowego systemu rozpatrywania sporów konsumenckich w całej UE.